ما به هیچ شرکت ، سازمان و یا مؤسسه بیمه ای وابسته نیستیم. وظیفه اصلی ما ارائه خدمات مشاوره به بیمه گذاران کشور جهت دفاع از حقوق خود می باشد.
منو اصلی
سؤالات شما

*  دریافت خسارت از محل بیمه نامه بدنه و کارت طلایی امداد خودرو(90/5/25)

29- اینجانب بدلیل وقوع حادثه خسارت خودروی سمند خود با داشتن کارت طلایی از شرکت امداد خودرو خسارت کامل دریافت نموده ام. هم اکنون به شرکت بیمه مراجعه و تقاضای خسارت ازمحل بیمه بدنه را دارم. آیا شرکت بیمه می تواند ازپرداخت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه خودداری نماید ؟

جواب  : البته بسیار بندرت برای خودرویی هم کارت طلایی و هم بیمه نامه بدنه صادر می گردد! معمولأ شرکتهای بیمه بنا به اصل غرامت ازپرداخت خسارت ازمحل بیمه بدنه پس از وصول خسارت ازمحل کارت طلایی خودداری می نمایند. اما براساس یک مورد رأی صادره دردادگاه (بدوی ) که دردادگاه تجدید نظر نیز تأییده شده است شرکت بیمه ای مکلف به پرداخت کلیه خسارات بیمه نامه بدنه ای شده که خسارت مزبور قبلأ از امداد خودرو وصول شده بود!

* تصادف با عابر بدون تقصیر راننده (90/5/23)

 28-  آیا وضعیتی وجود دارد که درحادثه تصادف با عابرپیاده راننده مقصرشناخته نشود؟

جواب : بله ، براساس ماده 26 ازقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 4 ازقانون ایمنی راه ها درصورتی که راننده وسیله نقلیه ای کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد مسئول شناخته نمی شود . دراین زمینه رأی دادگاه نیز وجود دارد.

27- درصورتی که دریک حادثه رانندگی منجر به خسارت که راننده مقصر نباشد و زیاندیده خود مقصر حادثه باشد ( عابر پیاده ) آیا مصدوم و یا وارثان متوفی (عابرپیاده ) میتوانند از پوشش های بیمه ای ثالث راننده (که مقصر حادثه نیست ) استفاده نمایند؟(90/5/23 )

جواب : بله ،باوجود اینکه راننده مقصرحادثه نیست اما طبق قوانین شرکت بیمه ملزم به جبران غرامتهای وارده به زیاندیده حادثه از محل بیمه نامه ثالث راننده می باشد.

26 - کارگری درحین انجام کار بنایی یک ساختمان  درکنارخیابان اصلی براثرسرعت غیرمجاز خودرویی فوت می نماید.راننده خودرو نیز متواری وتاکنون شناسایی نگردیده است . آیا می توان خسارت دیه آنرا باتوجه به متواری بودن راننده ازشرکتهای بیمه دریافت نمود؟

جواب : بلی ، صندوق تآمین خسارتهای بدنی باتوجه به شرایطی ملزم به پرداخت خسارت دیه کامل به بازماندگان زیاندیده (بنا) می باشد.

(حكم راننده مقصر تراکتور)

25- فردی به اتهام ارتکاب قتل غیرعمد یک نفر به این کیفیت که چند نفر را پشت تراکتور سوارکرده و یک نفرآنها به زمین افتاده و مرده است ، مورد تعقیب قرارگرفته . دراین مورد آیا جرمی واقع شده است یا خیر؟ پاسخ خودرا باذکردلیل بیان نمایید؟

جواب : با توجه به رأی دیوان عالی کشور ، درعین حال که تراکتورقوه محرکه درامور زراعتی وغیره می باشد به اعتبارداشتن چرخ و قدرت حرکت به وسیله موتورولزوم مهارت درراندن آن جزء وسایل نقلیه موتوری نیز می باشد و راندن آن بدون پروانه ، جرم است .

 (حكم كيفر دوچرخه سوار)

24 - عابری درخیابان بافرد دوچرخه سواری برخورد می نماید و موجب کشته شدن عابرمی گردد. مقصر اصلی دراین حادثه چه کسی است؟( عابرپیاده یا فرد دوچرخه سوار) وآیا برای مقصرمجازاتی در قانون مقررگردیده است یا خیر؟

جواب: باتوجه به رأی دیوان عالی کشور ،قتل غیرعمد دراثررانندگی بادوچرخه نیز مشمول قانون تشدید مجازات رانندگان می باشد و مستوجب کیفر مقرره در قانون مذکور است .

(عدم لزوم ارائه نمودن گواهينامه جهت بستري نمودن مصدومان ترافيكي)(قانون برنامه چهارم توسعه )

23 -  شخصی براثرتصادف با وسیله نقلیه ای دچارحادثه میشود. پس ازرسیدن نیروی انتظامی ، گزارش حادثه (کروکی) تهیه و درآن درج می گردد که راننده مقصرحادثه فاقد گواهینامه رانندگی می باشد. راننده مقصر، مصدوم را به نزدیکترین مرکزدرمانی ( بیمارستان ) دولتی میرساند. مسئول پذیرش بیمارستان به راننده مقصرحادثه متذکر می گردد فرد حادثه دیده بعنوان مصدوم ترافیکی تحت درمان قرار میگیرد اما به علت اینکه ایشان فاقد گواهینامه رانندگی است ، باید تمام هزینه های بیمارستانی را شخصأ پرداخت نماید.( براساس برنامه توسعه چهارم ، مراکز درمانی دولتی باید مصدومین ترافیکی را بدون دریافت هزینه تحت پوشش درمانی قراردهند.)

با توجه به مطالب بیان شده آیا این عمل مسئولین بیمارستان قانونی است یا خیر ؟

 جواب : با توجه به حکم مقرر(برنامه چهارم و پنجم توسعه ) کلیه مصدومان ترافیکی ، جاده ای و رانندگی در بیمارستانهای دولتی می بایست رایگان پذیرش و مداوا شوند.

 (حکم سوارکردن مسافر اضافه - باز بودن درب خودرو)

22 - راننده مینی بوسی درحین مسیرتردد خود، بیش از ظرفیت مجازمسافرسواری می نماید. براثر بی دقتی یکی ازمسافرین و عدم بسته بودن کامل درب وسیله نقلیه درحین حرکت ، درب وسیله نقلیه بازشده و یکی ازمسافرین به بیرون پرتاب شده و فوت می نماید.

دراین حادثه مقصرچه کسی است ؟ ( مسافر یا راننده ) و به چه علت ؟

جواب : عدم اطمینان از بسته بودن درب های خودرو و سوارکردن مسافر بیش از ظرفیت مقرر ازمصادیق عدم رعایت نظامات است . (بنابراين راننده مقصر است)

 ( صدوررأی بعداز2ماه )

21 - چنانچه دراثرتصادف رانندگی مصدوم ماهها یا سالها مداوایش طول بکشد و هنوز معاینه مجدد لازم باشد آیا دادسرا باید پرونده را نگهدارد تا نتیجه معالجه معلوم شود یا اینکه اقدام دیگری هم می تواند بنماید؟

جواب : براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،هرگاه طول مدت معالجه صدمه ناشی ازرانندگی بیش از 2 ماه باشد دادگاه می تواند بدون انتظار اعاده سلامت کامل مصدوم ، رسیدگی و حکم صادر نماید.

(گواهينامه  دنده اتوماتیک )

20 - دارنده گواهینامه رانندگی که صرفأ مجاز به رانندگی با اتومبیلهای سواری شخصی مجهز به دنده اتوماتیک بوده درصورتی که با خودروی دنده معمولی مبادرت به رانندگی نماید آیا عمل وی رانندگی بدون پروانه محسوب است یا نه ؟

جواب : براساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،درصورتی که دارنده گواهینامه رانندگی با تومبیل دنده اتوماتیک با اتومبیل دنده معمولی رانندگی نماید عمل وی درحکم رانندگی بدون پروانه است .

(رانندگی پس ازقبولی آزمون رانندگي )

19 - درصورتی که شخصی درکلیه آزمایشات رانندگی موفقیت حاصل نموده ولی گواهینامه بنام وی صادرو به وی تسلیم نشده باشد مبادرت به رانندگی وسیله نقلیه نماید آیا چنین شخصی راباید به اتهام نداشتن گواهینامه تعقیب نمود و یااینکه عمل وی همراه نداشتن گواهینامه محسوب است ؟

جواب : بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،رانندگی پس ازقبولی درآزمایشات رانندگی و قبل از صدورگواهینامه درحکم رانندگی بدون پروانه است

 
18- درنتيجه تصادف رانندگي در بيمارستان بستري هستم ، مقصرحادثه از پرداخت هزينه هاي پزشکي خودداري مي نمايد . برعليه مقصر چه اقدامي مي توانم انجام دهم ؟

جواب : هيچ اقدام قانوني تازمان ترخيص از بيمارستان متصور نمي باشد . البته در صورت بستری در بیمارستان دولتی هیچ هزینه ای نباید پرداخت نمایید. بعداز دريافت صورتحساب بيمارستان  ازبیمارستان  خصوصی مي توانيد برعليه شرکت بیمه   جهت دريافت هزينه هاي پزشکي اقدام دعوي نماييد.

 17 - با صدور رأي دادگاه درسال 1384 بنده محکوم به پرداخت 3 ديه کامل مرد مسلمان شده ام . شرکت بيمه براساس بيمه نامه ثالث بنده صرفأ تعهد پرداخت يک ديه کامل را مي پذيرد تکليف چيست ؟( پرداخت تا سقف تعهد بيمه نامه )

جواب : درصورت کامل بودن شرايط بيمه نامه مربوطه (ثالث ) بيمه گر متعهد است براساس قاعده تعدد ديات تمامي غرامت ديه ( 3 ديه کامل ) را به زيانديده پرداخت نمايد.

16 -  شرکت بيمه براساس نظريه کارشناس آتش نشاني حادثه موضوع بيمه را عمدي دانسته واز پرداخت خسارت خودداري مي نمايد ، چه کنم ؟

جواب : درصورت طرح دعوي در دادگاه و عدم امکان اثبات بيمه گر در عمدي بودن حادثه خسارت تمامأ قابل وصول خواهد بود. البته پيشنهاد مي گردد قبل از طرح موضوع در دادگاه بيمه گر را دعوت به اجراي اصل داوري نمود.

15 - رأي دادگاه مربوط به بيمه نامه ثالث درسال 1388 صادرودرسال 1389 به بنده ابلاغ گرديده است . شرکت بيمه مسئول پراخت ديه به نرخ کدام سال است ؟

جواب : براساس قوانين و دستورالعملهاي قوه قضائيه و بيمه مرکزي ايران شرکت بيمه ملزم به پرداخت ديه بصورت  يوم الادا (زمان پرداخت سال 1389 ) مي باشد و از آنجايي که شرط ارائه رأي دادگاه بعنوان شرط اصل پرداخت از طرف بيمه گر مي باشد بنابراين بيمه گر پس از دريافت به موقع رأي؛ ملزم به پرداخت غرامت بصورت يوم الادا وکامل است .

 14 -  براساس رأي دادگاه بنده محکوم به پرداخت ديه شده ام که شرکت بيمه ديه مربوطه را به زيانديده پرداخت کرده است. اکنون زيانديده دعوي جديدي را طرح کرده است و تقاضاي پرداخت هزينه معالجات نموده است . آيا بنده محکوم مي شوم و اگر حکم به پرداخت صادرشود تکليف چيست ؟

جواب : احتمال بسيارزياد شما محکوم به پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهيد شد که دراين حالت شرکت بيمه ملزم به پرداخت هزينه پزشکي مربوطه علاوه بر مبلغ ديه خواهد بود.

13 -  چگونه مي توان هزينه هاي بيمارستاني مربوط به تصادف را به بيمارستان پرداخت ننمود؟

جواب : به موجب ماده ماده 37 قانون برنامه  پنجم توسعه (ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه ) مراکز درماني دولتي اجازه دريافت هيچ گونه وجهي از مصدومين ترافيکي را ندارند و بيمارستانهاي خصوصي صرفأ مجاز به دريافت هزينه هاي مربوط به تعرفه هاي خصوصي منهاي تعرفه دولتي مي باشند.

 12 - چگونه مي توان اصل غرامت در بيمه را با بند 1 ماده 22 قانون بيمه جمع نمود؟

جواب :  تعريف اصل غرامت - بيمه گر هيچگاه بيشتر از ميزان خسارت واقعي  وارده به بيمه گذار و حداکثر تا سقف سرمايه بيمه نامه به بيمه گذار خسارت پرداخت نمي نمايد.به عبارتي بيمه موجب برخوداري سود توسط بيمه گذار نمي شود. اين بدين معني نيست که بيمه گر سود يا عدم النفع را بيمه نمي کند بلکه بدين معني است که بيمه گر در صورتي که سود را بيمه کند در زمان پرداخت خسارت فقط سود واقعي ناشي از عدم حدوث خسارت را پرداخت مي کند  نه سود احتمالي يا بيشتر به همين منوال بيمه گر مي تواند عدم النفع را نيز بيمه کند ولي زمان بروز حادثه براي موضوع بيمه صرفاً نفع واقعي در صورت ادامه فعاليت را پرداخت مي کند و بيمه گذار را در شرايط واقعي قبل از بروز حادثه قرار مي دهد.

بعبارتي بيشتر از سود يا نفع حاصل از ادامه فعاليت  را بيمه گر تقبل نمي کند به همين دليل است که در ايران بيمه عدم النفع بسيار کم فروخته مي شود چون تشخيص ميزان سود يا نفع در صورت توقف فعاليت به سادگي قابل شناخت و محاسبه نيست .  گاهي اصل غرامت با بيمه نمودن عدم النفع يا سود اشتباه گرفته مي شود،

اساس اصل غرامت اينست که بيمه گذار صرفاً به حالت واقعي قبل از وقوع حادثه و يا منافع حاصل در صورت عدم وقوع حادثه برمي گردد و نفع مازادي دريافت نمي کند .

11 -  تصادف کردم براي رفتن به زندان چيزي براي وثيقه گذاشتن دردادگاه ندارم چکارم کنم ؟

جواب :  به موجب قانون بيمه شخص ثالث و بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه و ساير مقررات موضوعه شما مي توانيد بيمه نامه ثالث خود را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه بعنوان وثيقه به دادگاه ارائه نماييد.

 10 -  دادگاه مقصر حادثه را بواسطه بي احتياطي در رانندگي و ايراد جرح به من محکوم به پرداخت  60% ديه کامله کرد رأي را به شرکت بيمه ارائه کردم . شرکت بيمه مي خواهد فقط 30% ديه را چون زن هستم به من پرداخت کند ! آيا اين پرداخت درست است ؟

جواب : اگر رأي صادره مربوط به قبل ازتاريخ 1/4/1387 باشد ( بعضي ازکارشناسان تاريخ 19/6/87 را صحيح مي دانند ) به موجب ماده 301. قانون مجازات اسلامي  مبني بر " ديه زن و مرد يکسان  است تا وقتي که مقدار ديه به ثالث 3/1 ديه کامل (مرد)برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است " بنابراين ديه شما همان 2/1 يعني نصف خواهد بود. اما بعداز تاريخهاي ياد شده شرکتهاي بيمه موظف به پرداخت ديه يکسان به زيانديدگان فارغ از جنسيت وي مي باشند.(برابری پرداخت غرامت  زن و مرد)

9 -  در بيمه باربري با بيمه گر دچار مشکل شده ام. بيمه گر معتقد است که من مستحق هيچ گونه خسارتي نيستم اما کارشناسان معتقدند که من مي توانم از پوشش بيمه اي استفاده کنم . توصيه شما چيست ؟

جواب : به موجب شرايط عمومي بيمه نامه هاي باربري و موادي ازآيين دادرسي مدني مي توان از شرکت بيمه تقاضاي تشکيل جلسه هيئت داوري ( 3 نفر کارشناس ) نمود. با رأي داوران در خصوص ذيحق بودن شما و يا بيمه گر اتخاذ تصميم خواهد گرديد.

 8 -  شرکت بيمه در پرداخت ميزان خسارت و اعمال فرانشيز عادلانه عمل نمي کند و هرچه اعتراض مي کنم کارشناس مربوطه حاضر به پذيرش اعتراضم نيست ، چکار کنم؟

جواب : نامه اي براساس ماده 22 شرايط عمومي بيمه نامه هاي بدنه تهيه نماييد. در نامه مربوطه تقاضاي تشکيل هيئت داوري ( کارشناسي ) بنماييد. درصورت پذيرش داوري از سوي بيمه گر رأي هيئت قابل اجرا مي باشد.

 7-  درحادثه واژگوني خودروام 3 تن از سرنشينان دچار حادثه شده و من محکوم به پرداخت مبالغي ديه شده ام . دراظهارات مصدومين ( حادثه ديدگان ) دردادسرا يکي از سرنشينان به اشتباه گفت که مسافر بوده اند. هم اکنون شرکت بيمه به بهانه اظهار اين سرنشين براي هريک از خسارت ديدگان 30% خسارت را کمتر مي دهد. آيا اين عمل قانوني است ؟

جواب : خير- اگر شغل اصلي تان مسافرکشي نيست و صرفأ در اظهارات يکي از سرنشينان چنين مطلبي قيد گرديده شرکت بيمه بايد تمام خسارت را تاسقف بيمه نامه پرداخت نمايد.

6 -  "تعدد ديه" در  بيمه نامه ثالث  يعني چه ؟

جواب : در بيمه وازنظر قانون بيمه ثالث " درصورتي که دريک حادثه ، مسئول آن به پرداخت بيش ازيک ديه به هريک اززيانديدگان محکوم شود، بيمه گر(شرکت بيمه ) موظف به پرداخت تمامي ديه هاي متعلقه خواهد بود." بعضي اوقات افراد حادثه ديده که مصدوميت آنها شديد مي باشد قضات براساس قانون مجازات اسلامي براي اعضاء مختلف مصدوم ديه تعيين مي نمايند که جمع ديه هاي اعضاء براي يک فرد (زنده ) کاهأ بيش ازيک ديه فرد متوفي مي باشد. فرضأ اگر کسي در حادثه اي دچار مصدوميت شديد از نواحي مختلف شود مثلا" :  2 چشمش از بين برود( يک ديه کامل)، 2 لبش از بين برود(  يک ديه کامل)، 2 گوشش (از دست دادن شنوايي) از بين برود( يک ديه کامل )،  تمام زيان سالم بريده شود (يک ديه کامل) ، لال  بشود- با ضربه مغزي - (يک ديه کامل) , تمام نخاع قطع بشود( يک ديه کامل)، يکي از مجاري بيني از بين برود(نصف ديه کامل)، که جمع ديات مي شود 5/5 ديه کامل که براساس نرخ ديه در سال 1387 مبلغ 000/000/200/2ريال فرد مقصر مي بايد به حادثه ديده پرداخت نمايد. که شرکتهاي بيمه براساس ضوابطي و باتوجه به سقف تعهدات بيمه نامه مي بايد کل مبلغ ديات را در وجه زيانديده (مصدوم) پرداخت نمايد.براي مثال اگر مقصر بيمه نامه ثالث 000/000/40 توماني داشته باشد بيمه گر تمام  000/000/220 تومان را پرداخت مي کند. البته موضوع " تعدد ديات " نبايد با " تغليظ ديات " و تضعيف ديات " اشتباه شود.

5 -  از روزي که تصادف کردم و پرونده بيمه اي درشرکت بيمه تشکيل داده ام 2 سال گذشته و هنوز رأي دادگاه اعلام نشده است .آيا اگر رأي صادرشود وبه شرکت بيمه مراجعه کنم مشمول " مرورزمان " مي شوم و شرکت بيمه مي تواند از پرداخت خسارت خودداري نمايد؟

جواب : خير- " مرورزمان " اصولأ مسئله اي حقوقي است . براساس اين نظريه و مباني تئوريک آن ، فردي که نسبت به مالي ادعايي دارد، ويا اگر ادعاي حقي داشته باشد .( کاربرد در بيمه ) هرگاه درمدت مقرر شده براي مروززمان اقدام به استيفاي ( تقاضاي طلب يا حق ) آن نکند ، محاکم قضايي از استماع ( شنيدن ) و رسيدگي به دعواي او ( خواهان حق ) خودداري خواهند کرد . گاهي مرورزمان يکي از اسباب سقوط تعهد نيز مي باشد. درپرداخت خسارت ثالث ازآنجا که شرکت بيمه شرط ارائه رأي دادگاه را براي پرداخت خسارت الزامي دانسته بنابراين مي بايد پس از ارائه رأي بصورت يوم الادا کل ديه را با توجه به سقف بيمه نامه پرداخت نمايد.

4 -  مي خواهم يک قرارداد بزرگ درزمينه بيمه هاي مسئوليت و باربري بايک شرکت بيمه ببندم اما باتوجه به تجربيات گذشته و اهميت قراردادي که مي خواهم منعقد نمايم از عملکرد شرکت بيمه د ر پرداخت خسارت احتمالي آينده واهمه دارم ، توصيه شما چيست ؟

جواب :بهترين پيشنهاد ما به شما اينست که درمتن قراردادتان با شرکت بيمه شرطي را بعنوان توافق قيد نمايد که در صورت وقوع حادثه موضوع مورد اختلاف ازطريق داوري (تشکيل شوراي داوري ) حل گردد.

پيشنهاد بعدي ما به شما اينست که درصورت توافق شرط نماييد تا موضوع خسارت احتمالي توسط يک " ارزياب رسمي خسارت " Loss Adjuster  ايراني مورد بررسي و ارزيابي قرارگيرد.

در صورت پذيرش يکي از 2 شرط انشاالله ديگر دغدغه خاطر در دريافت خسارت نخواهيد داشت.

 3 -  فرزند يکي از اقوام ما در سانحه تصادفي فوت شد و راننده مقصر فرارکرد. مي گويند که شرکت بيمه به خانواده فوت شده خسارت مي دهد! مابايد به کدام شرکت بيمه مراجعه کنيم ؟

جواب : به استناد قانون درصورت متواري شدن راننده در تصادفات رانندگي " صندوق تأمين خسارات جاني " مستقر در " بيمه مرکزي ايران " بخشي از غرامت جاني وارده به زيانديده يا متوفي را با توجه به زمان وقوع حادثه پرداخت مي نمايد. ( البته به موجب قانون جديد " ثالث " بايد ديه کامل پرداخت شود )

2 -  همسرم در آزاد راه تهران - قم تصادف کرد وفوت نمود. پليس همسرم را مقصر معرفي کرد. باوجود اينکه راننده مقصر نيست آيا مي توان از بيمه نامه راننده ديه گرفت ؟

جواب: بله - به موجب قانون شرکت هاي بيمه فارغ ازاينکه عابرمقصر هست يا نيست در تصادفات مربوط به آزاد راه ها متعهد به پرداخت کل ديه از محل بيمه نامه ثالث راننده مي باشند. البته مي بايد گزارش پليس ( کروکي ) رامطالعه کرد تا علت تامه حادثه صرفأ عبوراز آزاد راه باشد نه چيزديگر.

 1 - راننده مقصري به خودروي من آسيب وارد کرد با توجه به داشتن بيمه بدنه به شرکت بيمه مراجعه کردم شرکت بيمه از پرداخت خسارت به من خودداري مي کند . مي گويد بايد خسارت راازمحل بيمه نامه ثالث مقصر حادثه دريافت کنم . آيا بيمه گر درست عمل مي کند؟

جواب : اگرکروکي و کوپن ثالث راننده مقصر و و کالت نامه تفيض پي گيري قضايي (اصل جانشيني ) رابه شرکت بيمه خودتان که بيمه بدنه ازاوخريداري کرده ايد ارائه نماييد شرکت بيمه بايد صرفأ باکسر 5% فرانشيز تمامي خسارت را به استناد شرايط بيمه نامه پرداخت نمايد و مجاز به ارجاع شما به استفاده از محل بيمه نامه ثالث مقصر نمي باشد.

 

 90/4/20